Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Rejim Beyanından Önce Eşyanın Tahlile Tabi Tutulması Talebinin Değerlendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında

16.06.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gümrük Yönetmeliği 196/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 30.12.2021 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere;

"Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması

MADDE 196/A-(1) 196 ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebilir.
(2) Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." Maddesinin eklendiği anımsatıldı.

Yazıda devamla, Gümrük Yönetmeliğinin 196/A maddesinin uygulanmasına ilişkin hususlara yer verildi:

1- 196 ncı madde uyarınca tahlile tabi tutulması gereken eşyanın tahlil işleminin, rejim beyanında bulunmadan önce yapılmasını talep eden yükümlü, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler, analiz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, bulunması halinde fatura örneği, numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren belgeler ve daha önceki tahlil raporlarıyla birlikte, eşyanın tarife pozisyonunu içerecek şekilde bir dilekçe ile gümrük idaresine başvuru yapacak ve başvuru dilekçesinde eşyanın bulunduğu yeri detaylı olarak belirtecek.

2- Başvuru sırasında yükümlüden, Gümrük Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınacak.

3- Gümrük Yönetmeliği 198 inci ve 199 uncu madde hükümleri uyarınca eşyadan, muayene ile görevli memur tarafından şahit numunesiyle beraber beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda numune alınacak.

4- Gümrük Yönetmeliği 200 üncü madde hükmü uyarınca, numune ve şahit numune, numune alma tutanağı örneği ile birlikte gümrük personeli refakatinde, gümrük personeli refakatinde gönderilemeyecek durumlarda ise posta veya kargo ile Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilecek.

5- Laboratuvar Müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği`nin 201 inci maddesi çerçevesinde numunenin tahlili yapılarak ilgili gümrük idaresine tahlil sonucu gönderilecek.

6- Tahlil sonuçları beyan sahibine tebliğ edilecek.

7- Tahlile ilişkin itiraz ve ikinci tahlil, Gümrük Yönetmeliği`nin 588 inci ve 589 uncu madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

8- Rejim beyanına konu eşyanın, rejim beyanında bulunmadan önce tahlil edilen eşya ile aynı eşya olmadığına dair kanıt (özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık) bulunması halinde muayene ile görevli memur tarafından, Gümrük Yönetmeliği`nin 202 nci maddesi çerçevesinde laboratuvara gönderilecek numunelerin hangi yönden tahlile gerek görüldüğü LARA Programı üzerinden açık ve eksiksiz bir şekilde yazılacak ve işlemler tekemmül ettirilecek.Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz