Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması

10.06.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması” konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda, halihazırda e-teminat uygulamasında gümrük beyananmesindeki ithalatçı vergi numarası ile teminat mektubu lehtarının vergi numarasının uyuşması gerektiği, farklı vergi numaraları söz konusu olduğunda "Beyanname yükümlüsü ile teminat yükümlüsü uyumlu değil!" uyarı mesajı alındığı anımsatıldı.

Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların üretim hammaddesi olarak kullandıkları bazı eşyaların ilave işlem veya işçilik faaliyetlerine tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin, dahilde işleme rejimi çerçevesinde yurt içinde yerleşik KOBİ niteliğindeki firmalar tarafından dahilde işleme izni alınarak gerçekleştirildiği, ancak e-teminat uygulamasındaki yukarıda belirtilen kontrol nedeniyle uygulamada sıkıntı yaşandığı iletildi.

Gümrük Kanununun 202 nci maddesi: “1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde, bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.

2. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de teminat vermesini kabul edebilir….” hükmünün amir olduğu belirtildi.
Bu itibarla; konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde, serbest bölgelerde ihracat kapasitesinin arttırılmasını teminen, 5100 rejim kodlu dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamelerde; 10 veya 15 no.lu kutucuklardan birinde bir "Serbest Bölge Kodu"nun seçilmiş olması ve kullanılan teminatın "bireysel teminat" olması halinde, ithalat yapan firma tarafından verilen teminat kabul edilebileceği gibi ihracatçı firmanın bireysel teminatının da kabul edilebilmesi yönünde teknik düzenleme yapıldığı ifade edildi.

Bununla birlikte; Türkiye`de yerleşik firma adına tescilli gümrük beyannamesi için serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar lehine düzenlenecek bireysel e-teminat mektubu türü için metin kısımlarında mektup metninin sonunda yer almak üzere;

"İşbu teminat mektubu ……………..’nin (Lehtar – serbest bölgede yerleşik firmanın ticaret unvanı) talebi üzerine,…………………vergi kimlik numaralı ve………………………………………………ticaret unvanlı (Gümrük beyannamesi yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve ticaret unvanı bilgisi) firma adına tescilli ………………………………………tarih/sayılı gümrük beyannamesi için düzenlenmiştir."

ifadesinin yer alması gerektiği bildirildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz